Prijatie do DSS

PRIJATIE DO DSS

Prijímanie občanov do domova sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prijatiu do DSS predchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vrátane povinných príloh uvedených v bode 15 žiadosti) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu potvrdený obvodným lekárom zašle žiadateľ na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Úrad BBSK vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Originál Rozhodnutia občan zašle na BBSK a požiada o vyznačenia právoplatnosti. BBSK vyznačí právoplatnosť a vráti Rozhodnutie občanovi.

Následne žiadateľ o sociálnu službu doručí Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane povinných príloh – kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu) na adresu poskytovateľa sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13

962 12 Detva

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, DSS zaeviduje žiadosť do poradovníka čakateľovPoradovník čakateľov

V prípade uvoľnenia vhodného miesta DSS vyzve občana v časovej postupnosti, v akej bola jeho žiadosť do poradovníka zaradená, na vyjadrenie sa k nástupu do DSS a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do DSS Detva, Stredisko DSS Piešť je potrebné priniesť:

 • platný občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),
 • zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch,
 • lieky na 1 mesiac,
 • potvrdenie o odhlásení sa od obvodného lekára,
 • potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni ,
 • v prípade, že sa občan nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak občan poveril zastupovaním inú osobu, je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc),
 • v prípade, že je občan zbavený spôsobilosti alebo je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, je nutné  predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,
 • aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci príjem,
 • potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak je ich poberateľom),
 • vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom
 • finančné prostriedky na úhradu za poskytované sociálne služby (úhrada vopred) vo výške 300,-€.
 • zároveň je potrebné pred príchodom do zariadenia oznámte na príslušnom poštovom úrade zmenu adresy.
 • osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri
 • hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, hygienické vreckovky, mydlo, šampón, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.)
 • zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.),
 • drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).

 

TLAČIVÁ

Lekársky nález
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Čestné prehlásenie o majetku