Prijatie do DSS

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb  prebieha od 1.1.2009 v súlade so zákonom  NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na túto službu, podaním nasledovných tlačív  
 

– Žiadosť o posúdenie  odkázanosti na sociálnu službu                                                                 

–  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 

na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie  sociálnych  služieb a zdravotníctva, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Na základe vyššie  uvedených podkladov vydá Úrad BBSK ,,Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu”, ktorý spolu so ,,Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ” s potrebnými prílohami doručí žiadateľ  na adresu zariadenia sociálnych služieb, v ktorom má záujem o poskytovanie sociálnej služby.

Pri predvolávaní žiadateľa na  uvoľnené miesto sa postupuje v súlade so „Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK” .

 

TLAČIVÁ

Lekársky nález
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Čestné prehlásenie o majetku

PORADOVNÍK