Poskytované soc. služby

Poskytované sociálne služby

 

Sociálne služby sa poskytujú prijímateľom v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
Výška úhrady za poskytované služby sa stanovuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, v znení neskorších dodatkov,  s prihliadnutím na príjem prijímateľa, ktorému po zaplatení úhrad za služby, musí zostať zákonom stanovených 25% sumy životného minima.

 

Odborné činnosti

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – v závislosti od stupňa odkázanosti  určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, pri celoročnom pobyte:

–  V. stupeň …………2,70 € / deň
– VI. stupeň………….3,40 € / deň

 

Obslužné činnosti

Ubytovanie:

Prijímatelia sú ubytovaní v 20 izbách, ktoré sú rozmiestnené na troch poschodiach.
Z toho je :
     2x – jednoposteľová izba
     4x – dvojposteľová izba
  10 x – trojposteľová izba
     4x – štvorposteľová izba

Základné vybavenie izby je v súlade s Tabuľkou č. 1. Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Každý prijímateľ má na izbe polohovaciu  posteľ, uzamykateľný nočný stolík, dvojdielnu uzamykateľnú skriňu, stoličku a spoločný stôl, zrkadlo, nástenný vešiak.

Úhrada za bývanie :

Platí sa podľa veľkosti podlahovej plochy pripadajúcej na jedného prijímateľa = 0,15 €/m2  + 0,60 € /deň ak prijímateľ  býva v jednoposteľovej izbe,  alebo   + 0,30 €/deň ak v izbe bývajú 2 prijímatelia

+ 0,10 €/deň za užívanie spoločných priestorov

+ 0,65 € /deň za vecné plnenie spojené s bývaním (vykurovanie , dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov,  dodávka elektrickej energie, plynu, vody. odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, splaškov a čistenie žúmp, vybavenie zariadenia spoločnou televíznou anténou

+ 0,15 €/deň za používanie elektrospotrebičov pre  individuálnu potrebu.

 

Upratovanie – 0,80 €/ deň.

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva – 0,80 € / deň.

Stravovanie:

prijímateľom je  zabezpečené  prostredníctvom  kuchyne v Stredisku DSS Piešť, strava sa vydáva 4 x denne v samostatnej jedálni, na dve zmeny.
Prijímatelia majú možnosť  sa spolupodieľať na tvorbe jedálneho lístka osobne,  alebo  prostredníctvom svojho zástupcov prijímateľov.

Úhrada za stravovanie sa skladá z úhrady za stravnú jednotku (náklady na suroviny) a z úhrady za režijné náklady (RN) na prípravu stravy vo výške 30% zo stravnej jednotky.

– racionálna strava    ……… 3,70 + 1,11 RN  = 4,81 €/ deň 
– diabetická strava     …….. 4,44 + 1,332 RN =  5,772 € / deň

-bezlaktózová strava  …….. 4,81 + 1,443 =  6,253 € / deň

 

Ďalšie činnosti

Neplatené:

poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi –  prijímateľom, ktorí si  nevedia alebo nemôžu nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti  zabezpečiť sami,

úschova cenných vecí – na základe  zmluvy medzi prijímateľom, alebo jeho opatrovníkom a zariadením, ide o úschovu cennosti, vkladných knižiek,

záujmová činnosť – je zameraná na upevnenie a rozvoj mentálnych schopností prijímateľov prostredníctvom čítania rôznej literatúry, lúštenia krížoviek, spoločenských hier, počúvaním rôznych žánrov hudby, sledovaním prírodopisných programov v televízií, spoločným písaním listov a pohľadníc príbuzným, telefonovaním – rodine a priateľom, spoločnými besedami na rôzne aktuálne témy, spoločným varením v kuchynke, nácvikom samostatného cestovania dopravnými prostriedkami, podporovaním a rozvojom samostatného nakupovanie, hospodárenia s peniazmi. 

S každým prijímateľom sa pracuje na základe vypracovaného Individuálneho plánu tak, aby boli rešpektované jeho potreby, požiadavky, ale aj schopnosti a zručnosti, ktoré sa snažíme podporovať a rozvíjať.

Platené:

DSS môže prijímateľovi na základe zmluvy poskytovať aj  iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb. Úhrada  za tieto činnosti je vo výške skutočných nákladov vynaložených DSS.