História

Domov sociálnych služieb, Stredisko DSS Piešť sa nachádza v okrajovej mestskej časti Detvy, v zrekonštruovaných priestoroch bývalej málotriednej školy, ktorá bola postavená v rokoch 1940-1942. Počas II. svetovej vojny bolo vyučovanie prerušené a škola slúžila ako poľná nemocnica pre ranených nemeckých vojakov. Po skončení vojny sa v škole znovu začalo vyučovať až do roku 1979, keď bola v Detve postavená IV. ZŠ a výučba detí z Piešťa bola presunutá do Detvy.

Rozhodnutím príslušných štátnych orgánov boli priestory školy zrekonštruované a pristavila sa ďalšia budova za účelom vytvorenia zariadenia pre ľudí so zdravotným postihnutím s celoročným poskytovaním sociálnej starostlivosti. Nakoľko v tom období boli ľudia s telesným a duševným ochorením umiestňovaní do okrajových častí miest, tak aby boli čo najmenej na očiach verejnosti.

Prevádzka zariadenia, ktoré bolo od mesta vzdialené 7 km bola zahájená 2. 10. 1985 pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne poškodených dospelých, s kapacitou 60 obyvateľov, mužov. Prvými prijímateľmi boli prevažne obyvatelia domovov dôchodcov, u ktorých sa staroba prelínala s mentálnou retardáciou alebo duševnou chorobou. Zariadenie bolo verejnosťou chápané ako ubytovňa a stravovňa pre starších a chorých občanov, čomu zodpovedalo priestorové a  materiálne vybavenie.

Prvými vedúcimi zariadenia boli Štefan Žilka (1985 – 1986). Poskytovanie sociálnej starostlivosti zabezpečovali zdravotnícky zamestnanci, inštruktorka pracovnej výchovy a pomocný personál (kuchárky, upratovačky, práčky). Po získaní právnej subjektivity (1.1.1991) došlo k presunu rozhodovacích právomocí na zariadenie Počas tohto obdobia sa skvalitňovalo poskytovanie sociálnych služieb tým, že väčšina opatrovateliek bola nahradená zdravotnými sestrami. Zvyšovaním úrovne sociálnej starostlivosti bola v roku 1996 vytvorená pozícia sociálneho pracovníka.
Od 16.8.1996 sa zriaďovateľom zariadenia stal Krajský úrad Banská Bystrica, ktorý rozhodol o zmene názvu zariadenia od 1.7.1998 na Domov sociálnych služieb ÚSVIT.

V rokoch 1997 – 1998 bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov – výmena podláh, obkladov, vnútorného vybavenia izieb klientov. Následne 28.6.2002 sa zmenil zriaďovateľ zariadenia – z Krajského úradu Banská Bystrica na Banskobystrický samosprávny kraj. Ďalšou zmenou bolo od zriadenie Domova sociálnych služieb „Piešť“. Pod týmto názvom poskytoval sociálne služby od 1.5.2005 až do 1.5.2011, keď bol Uznesením Zastupiteľstva BBSK DSS „Piešť“ zrušený a pripojený k Domovu sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva, ako Stredisko DSS Piešť.

Snahou vedenia zariadenia a zamestnancov bolo podporovať humanizáciu zariadenia, rozvíjať pracovnú, kultúrnu a záujmovú činnosť klientov. Za týmto účelom boli zrekonštruované priestory budovy na nádvorí zariadenia na dielňu pre pracovnú terapiu a vybudoval sa altánok pre voľnočasové aktivity klientov. Výmenou pôvodných okien v rokoch 2005 – 2010 sa čiastočne znížili energetické náklady. Počas nasledujúcich rokov sa v zariadení upravovali ubytovacie priestory, interiérové vybavenie a prevádzkové priestory. Prezentácia zariadenia a vytvorenie nového pohľadu verejnosti na klientov zariadenia sa v rokoch 1997 až 2003 organizovala v Dome kultúry Andreja Sládkoviča Detva, výstava prác klientov pod názvom „Prehliadka umeleckej tvorivosti“.

S cieľom rozšírenia sociálnych kontaktov mimo zariadenia a nadviazania nových priateľstiev sa v roku 2004 až 2008 zorganizovalo stretnutie klientov z 13 zariadení sociálnych služieb z celého Banskobystrického kraja, vo veľkej sále Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Klienti krátkym kultúrnym predstavením prezentovali svoje nadanie a schopnosti.
Aktivizácia klientov v rámci pracovnej terapie bola podporovaná prezentáciou ich výrobkov na Detvianskom jarmoku, neskôr vo vnútorných  priestoroch Mestského úradu v Detve.
Osobná prítomnosť klientov na jarmoku a ich vlastná prezentácia výrobkov výrazne prispela k ich začleneniu do komunity mesta.